ΦΕΚ 1115_19-4-2016 τΒ΄ – Υπ. Απόφαση: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Υ9/οικ.70521/14-8-2014 (ΦΕΚ 2243/Β’/18-8-2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τροποπ

Δείτε το ΦΕΚ και την Απόφαση.

Συνημμένα Αρχεία: